Visconserven

Visconserven

Chatka Crabmeat

Fancy King "Chatka"
krts. 24/200g

 

Code 4470

Crabmeat Standard

Standard "Ambition"
krts. 6/1880g

 

Code 5570

Crabmeat Choice

Choice "Ambition" (10% pootjes)
krts. 6/1880g

 

Code 5571

Crabmeat Choice

Choice "Ambition" (10% pootjes)
krts. 12/800g

 

Code 5567

Crabmeat Standard

Standard "Ambition"
krts. 48/170g

 

Code 5560

Oesters

Wholes in water "Ambition"
krts. 24/225g

 

Code 5850

Sardinella's

In tomatensaus "Ambition"
krts. 24/425g oval

 

Code 5080

Sardinella's

In tomatensaus "Ambition"
krts. 24/215g oval

 

Code 5076

Previous